Bij Loek Bizzie hechten wij grote waarde aan je privacy. Wij leggen je graag uit waarvoor, waarom en in welke fase van de samenwerking wij bepaalde gegevens van je willen of moeten ontvangen.

De eerste kennismaking

Loek Bizzie hanteert verschillende kanalen waarmee wij onze vacatures onder de aandacht brengen. Indien je via één van deze kanalen een passende vacature hebt gevonden dan wordt er in de meeste gevallen door jou contact opgenomen met Loek Bizzie. Dit kan telefonisch zijn, per mail of whatsapp waarbij je veelal het CV al direct meestuurt.

Het CV dient voor ons als basis om te kunnen bepalen welke functies wel of niet voor een kandidaat geschikt kunnen zijn. Als wij denken dat er mogelijkheden bestaan om je snel aan een job te kunnen helpen dan maken we een afspraak voor een intakegesprek bij ons op kantoor. Tijdens dit intakegesprek vul je een inschrijfformulier in waarbij wij nog aanvullende informatie vastleggen en waarin je ons toestemming geeft om je gegevens te mogen gebruiken voor het vinden van een (uitzend)baan via Loek Bizzie.

Omdat het niet praktisch is om je gegevens binnen 4 weken na een sollicitatieprocedure te vernietigen vragen wij je om deze tot een jaar na het einde van de sollicitatieprocedure te mogen bewaren. Na dat jaar verwijderen wij deze gegevens indien je niet via Loek Bizzie hebt gewerkt. Indien je van mening bent dat deze termijn te lang is, dan volstaat een eenvoudig mailtje (info@loekbizzie.nl) om ervoor te zorgen dat je gegevens direct worden verwijderd.

Na het intakegesprek sturen wij je CV door naar de opdrachtgever. Het CV wordt altijd pas na persoonlijk overleg met jou doorgestuurd.

Je gaat aan de slag

Als wij de job voor jou hebben gevonden, gaan wij de volgende fase in. Je gaat voor ons aan de slag. Dat betekent dat wij nu ook een kopie moeten maken van je (geldige) ID-bewijs/paspoort. Tevens dienen wij je BSN en bankgegevens ook vast te gaan leggen. De Belastingdienst wil immers graag weten wie er voor ons werkt en de bankgegevens hebben wij nodig om het salaris aan je te kunnen overmaken.

Al je gegevens leggen wij vast in onze uitzendsoftware waarmee wij je contract maken, loonberekeningen maken en factureren. Deze software is goed beveiligd en slechts beperkt toegankelijk voor de medewerkers die deze gegevens verwerken.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Indien je voor ons aan het werk bent geweest dienen wij bepaalde gegevens te bewaren.

Je persoonsgegevens in de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn, bewaren wij gedurende een periode van 7 jaar na uitdiensttreding. Kopieën van ID-bewijzen/paspoorten en loonbelastingverklaringen bewaren wij tot 5 jaar na einde dienstverband.

De andere gegevens uit de personeels- of loonadministratie bewaren wij tot 2 jaar na einde dienstverband. Uitzonderingen hierop kunnen liggen in de wettelijke verplichtingen of indien er sprake is van een arbeidsconflict of rechtszaak.

Van wie kan Loek Bizzie gegevens ontvangen?

Loek Bizzie kan persoonsgegevens ontvangen van een andere organisatie. Mogelijke partijen die ons gegevens kunnen doen toekomen zijn:

 • Opdrachtgevers;
 • Re-integratiebureaus;
 • UWV;
 • Belastingdienst;
 • Deurwaarders/incassobureaus.

Met wie kan Loek Bizzie gegevens delen?

Loek Bizzie is in specifieke gevallen genoodzaakt om je persoonsgegevens te delen met een derde partij. Voorbeelden van partijen met wie wij je gegevens kunnen delen:

 • ICT-dienstverleners;
 • Gerechtsdeurwaarders of advocatenkantoren;
 • Accountant van Loek Bizzie;
 • Verzekeringsmaatschappijen;
 • UWV;
 • Belastingdienst;
 • Opdrachtgevers
 • Normec VRO.

Wat doen wij allemaal om te zorgen dat je gegevens veilig zijn?

Wij vinden het uitermate belangrijk dat je persoonsgegevens goed beschermd zijn. Loek Bizzie heeft technische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen.

Daarnaast hanteren wij binnen Loek Bizzie duidelijke procedures over de wijze hoe wij met deze gegevens om gaan.

Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Zij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en gebruiken deze alleen als zij deze daadwerkelijk nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak.

Afmelden vacature alert

Heb je je via het betreffende inschrijfformulier aangemeld voor de vacature alert dan kunt je je afmelden via de link in de e-mail die je in het kader van de vacature alert ontvangt. Je wordt dan verwijderd uit de mailingslijst en ontvangt geen meldingen meer over nieuwe vacatures van Loek Bizzie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Loek Bizzie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@loekbizzie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Loek Bizzie behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging in deze privacyverklaring te allen tijde wijzigingen aan te brengen. De meest actuele privacyverklaring vind je steeds op www.loekbizzie.nl

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@loekbizzie.nl.